Visitation til Kris-Danmark og Care House

Socialrådgiverne i fængslet og Kris-Danmarks fængselskonsulenter visiterer indsatte ind til socialrådgiveren i Kris-Danmark.

Socialrådgiveren arrangerer og afholder en forsamtale med den pågældende indsatte, som af fængslet får en § 31 udgang til formålet. Til forsamtalen foretages en social udredning af den indsatte vha. et spørgeskema og en ”Test for kriminel livsstil”.
Den indsatte underskriver ved forsamtalen en samtykkeerklæring, der giver socialrådgiveren tilladelse til at udveksle oplysninger med fængslet, samt indhente handleplan og andre relevante sagsakter på pågældende, inden opstart i Kris-Danmark.

Det er også muligt at blive visiteret til programmet selvom man ikke er indsat i fængsel. Her kan pågældende selv, behandlingsinstitution eller kommune tage kontakt, hvorefter visitationen er den samme som før beskrevet.

Samarbejde med fængslerne

Socialrådgiveren kontakter sagsbehandleren i fængslet, som skal sørge for at søge kontanthjælp samt engangsydelse i den indsattes kommune, NEM-ID, opdatere skattekort og få tilsendt sygesikringsbevis. Dette skal være iværksat inden den indsatte starter i Kris-Danmark.
Det skal afgøres hvilke vilkår den indsatte skal udstationeres/løslades på. Fængslerne skal udfylde en ”oplysnings seddel” til Kris-Danmark, inden pågældende starter.

Hvordan-går-det-samtalen

Undervisere og socialrådgiver afholder en ”hvordan går det samtale” med alle nytilkomne brugere efter ca. 14 dage til 3 ugers forløb. Dette sker bl.a. for at høre brugerens egen holdning til modtagelsen, hvad de selv mener der bør være fokus på og eventuelle korregeringer fra socialrådgiver eller undervisernes side, hvis brugeren allerede på nuværende tidspunkt har en uhensigtsmæssig adfærd eller attitude. Mødets primære formål er dog specielt, at få den enkelte brugers behov for øje tidligt i forløbet, især i forhold til bolig og beskæftigelse efter endt forløb i KRIS-Danmark, således at der kan arbejdes med disse ting under opholdet og ikke først når opholdet er ved at nå sin ende.

Samarbejde tværsektorielt og rundbordssamtaler

Socialrådgiveren har løbende kontakt til og samarbejder med mange forskellige instanser, såsom

 • De danske fængsler ang. trivsel, handleplan, prøveløsladelse mm.
 • Kriminalforsorgen i Friheden (KIF) ang. tilsyn mm.
 • Jobcentret ang. beskæftigelse/uddannelse/mentor mm.
 • Socialforvaltningen ang. støtte-kontaktperson, mentor, hjælp til bolig mm.
 • Enhed for Kriminalpræventive indsatser (EKI)
 • Misbrugscentre
 • High Five
 • Bande exit, både kommunalt og kriminalforsorg
 • Café Exit ang. gældsrådgivning
 • Pensioner
 • Folkeregistret
 • Ydelsesafdelinger vedr. kontanthjælp
 • Udbetaling Danmark
 • SKAT m.m

Socialrådgiveren afholder (eller deltager ude i byen) i rundbordssamtaler ang. den enkelte bruger.

Handleplaner

Der udarbejdes en handleplan i samarbejde med brugeren ca. midt i deres forløb. I handleplanen indgår der også en status over den enkelte brugers forløb hos KRIS-Danmark. Men derudover vil der som i alle andre handleplaner, være fokus på bolig, økonomiske forhold, uddannelse/beskæftigelse, familie og netværk, misbrug og kriminalitet og psykisk og somatisk helbred, samt en generel vurdering og fokus på eventuelle indsatsområder. Dette kan bruges helt konkret i et samarbejde med kommunerne, kriminalforsorgen og andre samarbejdspartnere. Det vil endvidere kunne hjælpe den enkelte bruger til at have noget dokumentation på dennes forløb i KRIS-Danmark, samt synliggøre eventuelle behov for yderligere tiltag og videre foranstaltning for den enkelte.

Status skrivelser

Der kan foruden handleplanen altid udarbejdes og fremsendes en status på brugerne. Dette anmoder typisk fængslerne, Kriminalforsorgen i Friheden, eller kommunen om. En status eller handleplan bruges typisk af fængslerne/Områdekontoret/Direktoratet i vurderingen af den indsatte ift. prøveløsladelse.

Løbende opfølgning

Socialrådgiveren følger løbende op på de aftaler, der er indgået med brugeren. Dette sker via mail, telefon eller samtaler med samarbejdspartnere, og via løbende samtaler med brugeren.

Hjælp til bolig

Socialrådgiveren hjælper med, at opskrive brugeren i boligforeninger, hvis de ikke er skrevet op eller har en bolig. Ellers undersøges om vedkommende er i målgruppe for kommunens boligliste, eller om brugeren kan flytte på Hans Knudsens Plads / Clean Home.

Støtte opgaver

I det daglige forsøger personalet at træne brugerne i, at være deltagende i egen sag og tage ansvar for eget liv. Dog kan det være nødvendigt at følge brugeren til/fra Borgerservice, Folkeregistret, på Jobcentret, til jobsamtale, lægen eller andet, hvis brugeren ikke selv er i stand til at gøre det på egen hånd. Støtteopgaver kan også handle om, at opfordre brugeren til selv at ringe til f.eks. SKAT, for derefter at sidde ved siden af vedkommende, når det sker.

Andre gange er der brug for så massiv støtte, at socialrådgiveren må bede kommunen om støtte ift. at brugeren kan få en mentor / socialpædagogisk støtte.

Social rådgivning af Clean House/Clean home brugere

Socialrådgiveren rådgiver og vejleder også brugerne fra Clean House og Clean home. Der kan opstå spørgsmål om dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, bolig m.m., og socialrådgiveren kan hjælpe brugerne/beboerne med diverse ansøgninger, fx enkeltydelse.