Undervisning

Det giver resultater at tage udgangspunkt i det, der virker.

Den erkendelse er sammen med den kognitive tilgang udgangspunktet for KRIS Danmarks undervisning “Kriminalitet som livsstil”, som er et integreret program, der tager afsæt i og udvikler praksis.

KRIS Danmark er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressource-fokuserede menneske- og behandlingssyn. Vi er desuden inspirerede af en række andre teoridannelser til forebyggelse af misbrug og kriminalitet.

Værktøjer og metoder

Hensigten med undervisningen er at få værktøjer og metoder, der sikrer, at vi kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe mennesker større personlige kompetencer og muligheder, så det  bliver opnåeligt at udfolde sig konstruktivt på alle planer i ens tilværelse uddannelses-, arbejds-, beskæftigelses- og samfundsmæssigt samt socialt i forhold til ikke at have kriminelle tankemønstre.

Fokus på udvikling

Når vi taler om udvikling, vil KRIS Danmark fjerne fokus fra det, der er “galt” og i stedet koncentrere sig om det, der igangsætter eller befordrer udvikling. Det vil sige, at vi fokuserer på, hvilke kompetencer skal læres, og hvilke færdigheder og forståelser der skal udvikles.

KRIS Danmark er, sagt på en anden måde, et kludetæppe, som består af forskellige elementer. I hvert delelement er der indlejret en hel række værktøjer, metoder og forståelser, som brugeren af KRIS Danmark derfor får i sin værktøjskasse.

Det er vigtigt at forstå, at et ressourcesyn ikke forhindrer os i at se på menneskets grundvilkår, som de er. Vi benægter således ikke, at der også kan være tale om svære udfordringer og særlige behov. Det er faktisk ikke særlig anerkendende at lukke øjnene for et menneskes behov!

Kognitivt afsæt

Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt, som går ud på, at tænkning er central, og at forandringer ofte involverer egen-tænkning, refleksion over både tanke og handling også hos de professionelle.
Der vil derfor blive arbejdet med egne tanker og kompetencer, og personalets uddannelser stiller således krav om aktiv medvirken og ønske om at reflektere over egen praksis med henblik på også at kunne støtte de mennesker,  vi arbejder med til de nødvendige forandringer, så de ikke tænker i kriminalitet.

Forløb og varighed

Programmet varer typisk 3 til 4 måneder og indeholder 27 opgaver og afsluttes med, at deltagerne præsenterer en opgave med udgangspunkt i deres praksis.

Form

Oplæg, diskussion, gruppearbejde, praktisk social træning, individuelle samtaler af forløb/opgaver, træning i brugen af konkrete værktøjer og metoder.
Der er løbende mulighed for ambulant at deltage i kurset.

Tid

Mandag til torsdag, kl. 10:00-15:00