Størstedelen af KRIS Danmarks brugere bliver henvist af kriminalforsorgen.

Den første kontakt:

Fængselskonsulenterne bliver kontaktet af socialrådgiverne/fængselsbetjentene eller den indsatte selv i de danske statsfængsler, arresthuse mm. Herefter besøger fængselskonsulenterne den omtalte bruger for at finde ud af, om brugeren opfylder kriterierne for KRIS Danmarks program.
Se i øvrigt fængselsarbejde.

Forbesøg og samtale:

Opfyldes kriterierne, aftaler socialrådgiveren i statsfængslet et forbesøg/visitationssamtale med socialrådgiveren i KRIS Danmark.
Ved forbesøget bliver den indsatte vist rundt og informeret om undervisningen, de fysiske rammer og regler.
Ved udredningssamtalen udarbejdes en kort social anamnese og en test for kriminel livsstil. Testens score danner grundlag for vurdering af, om brugeren kan tilbydes et ophold i KRIS Danmark.
Ved vurderingen lægges vægt på egnethed til at deltage i undervisning, i forhold til kriminel tankemønster og motivation.

Ved godkendelse:

Vurderer KRIS Danmark, at brugeren kan tilbydes ophold, får den indsattes socialrådgiver besked og står herefter for forarbejdet samt godkendelse til en udstationering, herunder kontanthjælpsansøgning, enkeltydelse, mv.

Det er vigtigt, at KRIS Danmark oplyses om de konkrete vilkår, dvs. modtager kopi af udstationeringspapirerne.

Kontakt i visitationsforløbet:

Før, under samt efter forbesøget/visitationen besøger fængselskonsulenten den pågældende indsatte for kontinuerligt at følge op på den indsatte og hjælpe med at fastholde den indsattes motivation i forhold til ønsket om et kriminalitetsfrit liv.
Hvis der er en bruger der kommer på anden vis, begynder visitationen ved socialrådgiveren i KRIS Danmark. Ofte er der her tale om kriminalforsorgen i frihed, misbrugscentre og behandlingssteder.